Последни Новини
П Л А Н на МКБППМН за 2018
09/05/2018 11:45
|
0 коментара
Отчет на МКБППМН за 2017
09/03/2018 11:55
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

За нас

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
 • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
 • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

МКБППМН – Община Ценово се състои от:

Председател: Ваня Кирилова Игнатова – Заместник -кмет „СХД” на Община Ценово

Секретар: Диана Йорданова Йорданова – Юрисконсулт, изпълняващ функциите на Секретар на МКБППМН при Община Ценово

членове:

 1.  Цветомир Крумов Петров – Юрисконсулт при Община Ценово
 2.  Иванка Георгиева Боянова – Старши специалист „Образование и култура”; при Община Ценово
 3.  Десислава Любенова Атанасова – Главен специалист „Детско и училищно здравеопазване” при Община Ценово
 4.  Нели Любенова Георгиева – Учител при ОУ „Христо Ботев”, с. Ценово, психолог
 5.  Владимир Иванов Иванов – полицейски инспектор при РУ на МВР гр. Бяла
 6.  Виолета Великова Йорданова – социален работник в Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла
 7.  Полина Кирилова Панева – Общински съветник
 8.  Петя Любомирова Колева – Психолог при Център за обществена подкрепа с. Ценово


© 2015 - 2019 Всички права запазени