Последни Новини
ПЛАН НА МКБППМН ЗА 2023
09/03/2023 16:42
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2022
09/03/2023 16:35
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

П Л А Н на МКБППМН за 2016

  • 29/02/2016 14:13
  • |
  • 0 коментара
П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЦЕНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците.

Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Настоящата програма е разработена на основа направените изводи и набелязаните задачи за състоянието на детската престъпност, превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на Община Ценово.

Социално-превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, която се осъществява самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата.

П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЦЕНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА© 2015 - 2023 Всички права запазени