Последни Новини
ПЛАН НА МКБППМН ЗА 2024
11/03/2024 16:24
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2023
11/03/2024 16:12
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

търсим кандидат за обществен възпитател

 • 19/10/2022 11:04
 • |
 • 0 коментара
община Ценово търси кандидат за обществен възпитател
1

ТЪРСИМ КАНДИДАТ ЗА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 11 - 165/19.10.2022 г. на Кмета на Община Ценово, МКБППМН - Община Ценово търси кандидат за обществен възпитател.

Брой обществени възпитатели: 1

 

 1. I. Изисквания към кандидатите:
 2. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
 3. Да не са осъждани;
 4. Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;
 5. Професионален опит – 2 години;
 6. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;
 7. Да не участват в общности с асоциална насоченост;
 8. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;
 9. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.
 10. Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

 

 1. Характер на работата:
 2. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател
 3. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
 4. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.
 5. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

 

III. Начин на провеждане на процедурата:

 1. Подбор по документи.
 2. Събеседване с кандидата.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Ценово – (по образец)
 2. Автобиография (CV);
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование;
 5. Декларация (по образец);
 6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец);

 

 1. Срок за приемане на документите: от 20.10.2022 г. до 31.10.2022 г. /включително/.

 

 1. Прием на документи :

            Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 - 16.30 ч. в административната сграда на Община Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, ет. 3, стая 305, в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.

            Подборът по документи ще се извърши в срок до 03.11.2022 г.

            Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 10.11.2022 г. от 14:30 часа в административната сграда на Община Ценово, ет. 2, стая 201. Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 15.11.2022 г.

 

VII. Допълнителна информация

            Списъците във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация, интернет страницата на Община Ценово: www.tsenovo.eu и интернет страницата на МКБППМН – Ценово: www.mkbppmn-tsenovo.com .

            Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

            Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Ценово, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ. бр.101 от 23 ноември 1999г., и изм. ДВ. бр.9 от 2 февруари 2021г./

            На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

            Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.

 

 

 

 

 

ВАНЯ ИГНАТОВА                                                          

Зам. кмет „СХД” на Община Ценово

Председател на МКБППМН - Ценово© 2015 - 2024 Всички права запазени